Wednesday, 27 June 2012

Proforma Kursus

Pelajar Pendidikan Khas


Tajuk
Kandungan
Jam
1Pengenalan Kepada Pengurusan dan
Pentadbiran Pendidikan Khas

·        Pengurusan dan pentabiran
-     Definisi dan konsep
-    Total Quality Management

·        Model Pengurusan dalam Pendidikan Khas
-     Model Itineran
-     Model Konsultan
-     Model Kelas Biasa
-     Model Bilik Resos
-     Model Kelas Khas

3
2.Struktur Organisasi Pendidikan Khas  di Malaysia

·        Struktur Organisasi Pendidikan Khas di peringkat   Kementerian Pelajaran Malaysia

 -   Jabatan Pendidikan Khas
       -  Jabatan Pendidikan Negeri
       -  Pejabat Pendidikan Daerah

·        Struktur Organisasi di Peringkat Sekolah
  -  Sekolah Khas
        -  Program Inklusif
        -  Kelas Khas
        -  Program Integrasi

6

3.
Program-program Pendidikan Khas di Malaysia

·        Jenis-jenis program Pendidikan Khas
  -  Sekolah Khas (Berasrama)
        -  Sekolah Khas (Harian)
        -  Program Inklusif
        -  Program Integrasi
        -  Sekolah Vokasional Khas
        -  Kelas Khas

·        Proses Penempatan Murid
      -   Pihak-pihak yang terlibat
      -   Kriteria penempatan

3
4.
Pentadbiran Program Pendidikan Khas di sekolah

·        Struktur organisasi program
-   Penyelaras
-   Guru lain
-   Badan kebajikan ibu bapa-guru

·        Iklim sekolah
-   Jenis populasi murid
-   Ciri dan saiz organisasi
-   Sumber tenaga

3
5.
Peranan Guru Pendidikan Khas

·        Tugas-tugas
-   Penyelaras
-   Pengajar/fasilitator
-   Penyimpan Rekod
-   Pelaksana Aktiviti Program Pendidkan Khas
-   Pembimbing/Kaunselor
-   ’Perujuk’
-   ’Penghubung’ dengan ibu bapa dan
     masyarakat
 -   Perantara

6
6.
Pengurusan Bilik Darjah

·         Pengurusan Persekitaran Bilik Darjah untuk     murid berkeperluan khas
-   Susunan Perabot
-   Peralatan khas
-   Keceriaan
-   Keselesaan
-   Keselamatan

·        Pengurusan Murid
      -   Tingkah laku
      -    Kebajikan
      -    Keperluan khas murid

·  Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran
    -   Persediaan
       -   Bahan Bantu Belajar
       -   Penyemakan Kerja Murid

6
7.
Peranan Pentadbir Program Pendidikan Khas

·        Sifat Pentadbir
-   Integriti
-   Etika kerja yang baik
-   Komitmen kepada kerjaya

·        Penyimpanan Rekod Murid
-   Maklumat peribadi
-   Rekod kemajuan

·        Pengurusan Rancangan Pendidikan Individu (RPI)
-   Borang pelaksanaan RPI
-   Rekod keberkesanan RPI

·        Pengurusan Dokumen-dokumen Penting
-   Takwim, Jadual Waktu, Agihan Tugas
-   Surat-Menyurat
-   Minit-minit Mesyuarat
-   Laporan aktiviti
-   Rekod Kewangan
-   Buku Stok

·        Pengurusan Sumber
-   Menetapkan keperluan program
     -   Memperolehi dan agihan sumber kewangan
     -   Memperolehi dan agihan sumber-sumber lain

·        Pengurusan Perubahan
     -   Asas membuat keputusan pendidikan
     -   Pentadbir sebagai agen perubahan
     -   Struktur mentadbir dan mengurus perubahan

·        Pengurusan Konflik dan komunikasi
     -   Teknik dan keberkesanan komunikasi
     -   Konflik dalam orientasi sekolah
     -   Orientasi penyelesaian konflik

12
8.
Cabaran dan Hala Tuju Pentadbiran dan Pengurusan Pendidikan Khas

·        Cabaran Pendidikan Khas
-   Individu dan keluarga
      -   Sosial dan persekitaran
      -   Personel dan kepakaran

·        Perkembangan Pendidikan Khas
-   Perkembangan pendidikan khas luar negara
      -   Perkembangan pendidikan khas dalam
          negara.

·        Cabaran Pendidikan Khas
-   Matlamat dan objektif perubahan yang ingin
    dicapai.
      -   Strategi pelaksanaan.

6

Jumlah
45

0 comments:

 

blogger templates | Make Money Online