Wednesday, 27 June 2012

Proforma Kursus

Pelajar Pendidikan Khas


Tajuk
Kandungan
Jam
1Pengenalan Kepada Pengurusan dan
Pentadbiran Pendidikan Khas

·        Pengurusan dan pentabiran
-     Definisi dan konsep
-    Total Quality Management

·        Model Pengurusan dalam Pendidikan Khas
-     Model Itineran
-     Model Konsultan
-     Model Kelas Biasa
-     Model Bilik Resos
-     Model Kelas Khas

3
2.Struktur Organisasi Pendidikan Khas  di Malaysia

·        Struktur Organisasi Pendidikan Khas di peringkat   Kementerian Pelajaran Malaysia

 -   Jabatan Pendidikan Khas
       -  Jabatan Pendidikan Negeri
       -  Pejabat Pendidikan Daerah

·        Struktur Organisasi di Peringkat Sekolah
  -  Sekolah Khas
        -  Program Inklusif
        -  Kelas Khas
        -  Program Integrasi

6

3.
Program-program Pendidikan Khas di Malaysia

·        Jenis-jenis program Pendidikan Khas
  -  Sekolah Khas (Berasrama)
        -  Sekolah Khas (Harian)
        -  Program Inklusif
        -  Program Integrasi
        -  Sekolah Vokasional Khas
        -  Kelas Khas

·        Proses Penempatan Murid
      -   Pihak-pihak yang terlibat
      -   Kriteria penempatan

3
4.
Pentadbiran Program Pendidikan Khas di sekolah

·        Struktur organisasi program
-   Penyelaras
-   Guru lain
-   Badan kebajikan ibu bapa-guru

·        Iklim sekolah
-   Jenis populasi murid
-   Ciri dan saiz organisasi
-   Sumber tenaga

3
5.
Peranan Guru Pendidikan Khas

·        Tugas-tugas
-   Penyelaras
-   Pengajar/fasilitator
-   Penyimpan Rekod
-   Pelaksana Aktiviti Program Pendidkan Khas
-   Pembimbing/Kaunselor
-   ’Perujuk’
-   ’Penghubung’ dengan ibu bapa dan
     masyarakat
 -   Perantara

6
6.
Pengurusan Bilik Darjah

·         Pengurusan Persekitaran Bilik Darjah untuk     murid berkeperluan khas
-   Susunan Perabot
-   Peralatan khas
-   Keceriaan
-   Keselesaan
-   Keselamatan

·        Pengurusan Murid
      -   Tingkah laku
      -    Kebajikan
      -    Keperluan khas murid

·  Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran
    -   Persediaan
       -   Bahan Bantu Belajar
       -   Penyemakan Kerja Murid

6
7.
Peranan Pentadbir Program Pendidikan Khas

·        Sifat Pentadbir
-   Integriti
-   Etika kerja yang baik
-   Komitmen kepada kerjaya

·        Penyimpanan Rekod Murid
-   Maklumat peribadi
-   Rekod kemajuan

·        Pengurusan Rancangan Pendidikan Individu (RPI)
-   Borang pelaksanaan RPI
-   Rekod keberkesanan RPI

·        Pengurusan Dokumen-dokumen Penting
-   Takwim, Jadual Waktu, Agihan Tugas
-   Surat-Menyurat
-   Minit-minit Mesyuarat
-   Laporan aktiviti
-   Rekod Kewangan
-   Buku Stok

·        Pengurusan Sumber
-   Menetapkan keperluan program
     -   Memperolehi dan agihan sumber kewangan
     -   Memperolehi dan agihan sumber-sumber lain

·        Pengurusan Perubahan
     -   Asas membuat keputusan pendidikan
     -   Pentadbir sebagai agen perubahan
     -   Struktur mentadbir dan mengurus perubahan

·        Pengurusan Konflik dan komunikasi
     -   Teknik dan keberkesanan komunikasi
     -   Konflik dalam orientasi sekolah
     -   Orientasi penyelesaian konflik

12
8.
Cabaran dan Hala Tuju Pentadbiran dan Pengurusan Pendidikan Khas

·        Cabaran Pendidikan Khas
-   Individu dan keluarga
      -   Sosial dan persekitaran
      -   Personel dan kepakaran

·        Perkembangan Pendidikan Khas
-   Perkembangan pendidikan khas luar negara
      -   Perkembangan pendidikan khas dalam
          negara.

·        Cabaran Pendidikan Khas
-   Matlamat dan objektif perubahan yang ingin
    dicapai.
      -   Strategi pelaksanaan.

6

Jumlah
45

Hasil Pembelajaran1.    Menghuraikan konsep pengurusan dan pentadbiran dalam
      Pendidikan Khas.

2.    Menjelaskan struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia.
       
3.    Membincangkan peranan guru Pendidikan Khas sebagai
      pengurus dan pentadbir.

4.    Membuat refleksi dan penilaian ke atas program Pendidikan Khas untuk menentukan keberkesanannya.

Monday, 25 June 2012

Sinopsis Kursus


Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas, prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas, struktur organisasi di peringkat Kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri dan sekolah. Pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan.  Peranan guru dan pentadbir, peruntukan kewangan, khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas dibincang.

This course covers  the implementation of Special Education programs, placement procedures for children with special needs, organizational structure of the Special Education Department in the  Ministry of Education, the State Education Department and the school. The implementation of  Special Education programs in schools is given  emphasis.  The role of teachers and administrators, budget allocation, support services as well as evaluation of Special Education programs are also discussed.

 

blogger templates | Make Money Online